Ilona IT

Tid att lära sig, tid att lyckas. Tillsammans.

Kontakta oss!

Välkommen

Ilona IT är expert inom inlärningsteknologi

Vår uppgift är att erbjuda våra kunder korrekta, flexibla och pedagogiskt genomtänkt teknologiska lösningar och utbildningar. Till våra kunder hör utbildningsorganisationer från förskola till vuxenutbildning, såväl i Finland som i övriga Norden. 

Vi representerar ett globalt ledande utbildningssystem. I kombination med marknadens bästa utrustning och programvara har vi utvecklat pålitliga Ilona-lösningar för våra kunder. IKT-utbildning för lärare, mobila enheter, Apple-teknologi samt licenser för programvara hör till våra specialkvalifikationer. 

Tveka inte att kontakta oss!

Mobil inlärning

Mobil inlärning

Mobila enheter, så som smarttelefoner och surfplattor, blir allt vanligare. Tack vare dem kan man allt mer flexibelt välja när, var och hur man producerar material och utför uppgifter. De mobila enheterna är grunden för den mobila inlärningen, men även tillgången till ett fungerande nätverk är viktig. Allt fler smarttelefoner och surfplattor är försedda med ett eget mobilt nätverk. Enheterna medför en pedagogiska potential som utnyttjas flitigt i undervisningen i Finland.

Ur inlärningssynpunkt är dessa avgörande:

Planering av inlärningsprocessen
Handledning
Bedömning

Med de mobila enheterna produceras och konsumeras innehåll. På så sätt möjliggörs en delaktig växelverkan i realtid mellan eleven och läraren.

Funderar du på mobil inlärning?

Funderar du på mobil inlärning?

Då man planerar den mobila inlärning bör man ta såväl tekniska som pedagogiska faktorer i beaktande. Det är viktigt att definiera inlärningsmålen. Hurudant material ska produceras som stöd för inlärningen? Vem producerar, och hur? Vilka mobila enheter och applikationer har eleven till sitt förfogande? Var delas och sparas materialet? När ges handledning och feedback? Vem utvärderar? Hur kan man beakta elevens personliga fallenhet för inlärning? Det finns mycket att tänka på innan man börjar. Som bäst motiverar och engagerar den mobila inlärningen, och då förbättras också inlärningsresultaten. Lärmiljön kan förverkligas på en för ämnet verklig plats eller kontext, eller på arbetsplatsen, i naturen eller hemma.

Dokumentering och bedömning av det egna arbetet blir enkelt med t.ex. iPad, som många finländska skolor redan har skaffat sig. Om skolan inte har mobila enheter, kan man överväga att använda sig av elevernas egna smarttelefoner, istället för att samla ihop dem då eleverna kommer till skolan. Alla elever har inte nödvändigtvis smarttelefon, men genom gemensamma diskussioner och överenskommelser kan man arbeta i t.ex. grupp eller par.  

Fördelarna med mobil inlärning

Förutom en flexibilitet i tid och rum för de mobila enheterna med sig en mängd andra möjligheter. Genom att t.ex. kombinera platsinformation med lärinnehåll och bygga en referensram med hjälp av spel, kan man göra närmiljön till en äventyrlig spelplan för inlärningen. I yrkesutbildningen berikas till exempel arbetspraktiken genom möjligheten att dokumentera, uppfölja, bedöma och kommunicera i realtid.

Det finns tusentals kvalitativa applikationer som stöd för inlärning och undervisning. Läraren hittar så småningom lämpliga applikationer. Läraren kommer i och med att samhället och undervisningen förändras att ses allt mer som en mobilelev. Mobila enheter gör det möjligt för läraren att utvecklas professionellt samt kommunicera med olika intressenter

Konsultation i IKT-frågor

Utvecklingen av IKT (information- och kommunikationsteknik) är snabbare än någonsin. Samtidigt lever läraoanstalter under hård press; förväntningarna på förändring är stora. Verksamheten ska vara effektiv, dynamisk och tidsenlig. Å andra sidan stöder budgeten sällan dessa ambitioner.

Planering

Vi vid Ilona IT tror, att en bra planering är besväret värt. En förhållandevis anspråkslös insats i början för garanterat med sig besparingar senare.

Hur?

Vi hjälper kommuner och enskilda skolor att välja hållbara och pedagogiskt motiverbara  teknologiska lösningar som stöd för inlärningen och undervisningen. Vi hjälper dig med planeringen av en ny skola, i och med en renovering eller då en redan färdig skola ska utrustas. Att bygga upp en modern lärmiljö kräver förutom goda planeringskunskaper även storskaliga kunskaper i information och kommunikationsteknologi. Anläggningarnas pålitlighet, driftsäkerhet, kompatibilitet, livslängd och lättillgänglighet är centrala faktorer då man väljer teknologi till läroanstalten.

Förutom den fysiska lärmiljön bör man planera digitala verksamhetsmiljöer. Vilka digitala tjänster finns redan i skolan? Behövs helt nya lösningar som stöd för nya anskaffningar? Ilona Konsultation består av noga övervägda steg mot din drömskola. Med hjälp av tiotals år av erfarenhet och de nyaste forskningsresultaten hjälper vi dig att få  teknologin i din skola att fungera precis som du vill!

I praktiken

Vi gör alltid ett kontrakt inför ett uppdrag, där vi beskriver samarbetets mål, bägge partners ansvar samt tidtabell och utgifter. Processen inleds med en omfattande kartläggning av redan befintlig infrastruktur, material, kunskap och anordningar. Som slutresultat presenteras en rapport med förslag på uppföljningsåtgärder. Konsulteringen förbinder inte kunden att köpa andra tjänster av Ilona IT. Vid behov hjälper vi även kunden med anbudsbegäran till leverantörer.

Kostnader

Det första besöket (situationsanalys) är alltid kostnadsfritt. För inspirationssessionen och seminarietalet fakturerar vi för resekostnader.

Begär anbud på en större konsultationshelhet!

Steg i processen

 • Situationsanalys (elektronisk kartläggning + ett första möte) ½ dag – förutsätter inte fortsatt samarbete. Möjligtvis inspirationssession där aktuella lösningar presenteras och diskuteras.
 • Kartläggning -> precisering av målen tillsammans med kommunens/läroanstaltens ledning.
 • Uppbyggnad av strategi tillsammans med kommunens/läroanstaltens ledning.
 • Kartläggning av finansieringsmöjligheter.
 • Slutrapport
Ilona utbildning – Aktuellt och kompetent

Ilona utbildning – Aktuellt och kompetent

Varje läroanstalt har sina egna, speciella behov. Arbetsverktyg och inlärningsmiljöer varierar från ställe till ställe. Med hjälp av elevernas egna mobila enheter och skolans teknologiska lösningar når man en flexibilitet i inlärningen som gör det möjligt att utnyttja nya modeller för att aktivera eleverna. Med en god utbildning får ni ut än mer av era mobila enheter.

Kurser enkom för er?

Vi planerar våra utbildningar utgående från er läroanstalts behov och önskemål. Om ni vill kan vi utföra en kunskapskartläggning före kursen. Den gör det lättare för oss att planera kursen och därmed nå gemensamma mål

Vi lovar, att…

Våra kurser ger er verktyg och modeller som underlättar i både undervisningen och inlärningen, samt gör den mera mångsidig.

 • Närstudier
 • Personlig handledning
 • Distans- och online-studier
 • Självstudier
 • Spelstudier

Feedbacken som vi får efter våra utbildningar hjälper oss att utvecklas tillsammans med er! Bekanta dig närmare med våra svenskspråkiga kurser här

Kontakta oss!

  • Christian Alopaeus, , Ilona
  • Christian Alopaeus


  • christian@ilonait.fi
  • +358 400 412 158
  • Hanna Mehtonen-Rinne, , Ilona
  • Hanna Mehtonen-Rinne


  • hanna@ilonait.fi
  • +358 45 676 9752