Apple erityisopetuksessa

Applen accessibility-websivu

iPad mahdollistajana - Kuinka helpottaa iPadin käyttöä

Apple on kehittänyt iOS -käyttöjärjestelmänsä kaikille käyttäjille sopivaksi Monilla oppilailla on laitteiden käyttöä rajoittavia tai jopa estäviä haasteita toimintakyvyssään. Esimerkiksi puhe-, näkö-, kuulo- tai liikuntavamma ei ole este iPadin käytölle, vaan erilaisten asetusten sekä lisälaitteiden avulla iPadista tulee oppimisen ja vuorovaikutuksen mahdollistaja sekä osallisuutta lisäävä tekijä.

Myös oppilaat joilla oppimisvaikeuksia tai erilaisia neurologisia oireita hyötyvät asetuksista sekä lukuisista sovelluksista joiden avulla opittavia asioita voidaan konkretisoida ja tukea opiskelijoiden keskittymistä opiskeltavaan asiaan. Puhevammaiselle henkilölle iPad voi mahdollistaa kommunikoinnin ja antaa äänen jota ei voi ohittaa. iPad voi toimia myös apuna silloin kun ei ole yhteistä kieltä tai ollaan opiskelemassa uutta kieltä.

iPad on tärkeä apuväline joka lisää oppilaan tasa-arvoa opiskelussa. iPad ei näytä apuvälineeltä vaan on laite jota kuka tahansa voi käyttää ilman erityistä “apuvälineleimaa”. Sen käyttö laajentaa oppimisympäristöä ja sen avulla voidaan integroida oppiminen muuhun toimintaympäristöön. iPadin etuna on helppo liikuteltavuus, käytön nopeus ja asetusten muokkaaminen monipuolisesti käyttäjän tarpeiden mukaan. Se voi myös mahdollistaa oppilaalle jotain sellaista, mikä ei muuten olisi mahdollista.

Katso "lue lisää" upean Sady Paulsonin tekemä video, jossa henkilöt joilla toimintakyvyssään erilaisia haasteita esittelevät kuinka he käyttävät omia laitteitaan.

Lue lisää
Lue lisää

Millaisia iPadin "käyttöä helpottavat" asetukset ovat?

iPadin asetuksista löytyy lukuisia käyttöä helpottavia asetuksia joihin kannattaa perehtyä. Osa asetuksista on nopeasti ja helposti otettavissa käyttöön ja osa taas vaatii syvempää perehtymista. Monet käyttöä helpottavat asetukset ovat kuitenkin nopeasti löydettävissä ja muokattavissa.
Millaisia iPadin "käyttöä helpottavat" asetukset ovat?
Tutustu "asetuksiin"

Tutustu "asetuksiin"

Käyttöä helpottavat asetukset löytyvät luonnollisesti asetuksista. Jo alkuvalikosta pääsee nopeasti muokkaamaan esimerkiksi näyttöä. Käyttöavusta löytyy apua ja tukea monelle käyttäjälle. Käyt­tö­avun kaut­ta voi­daan muo­ka­ta ja hel­pot­taa iPa­din käyt­töä mo­nin eri ta­voin.
  • VoiceOver

  • Voi­ce­O­ver on elei­siin pe­rus­tu­va näy­tön­lu­ki­ja, jon­ka avul­la näkö­vam­mai­set käyt­tä­jät voi­vat käyt­tää iPa­dia. Näyt­töä kos­ket­ta­mal­la kuu­lee, mitä sor­men alla on, ja elei­tä voi käyt­tää lait­teen hal­lit­se­mi­sek­si. Lue li­sää Voi­ce­O­ver ase­tuk­sis­ta.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 1
  • Puhu valinnat, puhu näyttö

  • Puhe valikon puhu va­lin­nat tai puhu näyt­tö ase­tus­ten avul­la op­pi­laat voi­vat kuun­nel­la va­li­tun teks­tin tai koko näy­tön teks­tit. Voit myös korostaa sisältöä puhuttaessa ja määritellä mitä laite puhuu kirjoittaessa puhu asetuksella.

   • Ase­tuk­set > ylei­set >käyt­tö­apu >Puhe > puhu va­lin­nat/puhu näyt­tö
  • 2
  • As­sis­ti­ve­Touch ja Kyt­kin­oh­jaus

  • Jos käyt­tä­jäl­lä on fyy­si­sis­sä tai mo­to­ri­sis­sa tai­dois­sa ra­joit­tei­ta, niin sil­loin kan­nat­taa tu­tus­tua As­sis­ti­ve­Touch ja Kyt­kin­oh­jaus  iPa­dia on siis mah­dol­lis­ta oh­ja­ta ul­kois­ten pai­nik­kei­den avul­la, jos sor­mil­la oh­jaa­mi­nen ei on­nis­tu. Li­säk­si laitteen näyt­töä voi myös käyt­tää pai­nik­kee­na.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 3
  • Käyttöapu - tutustu

  • Käyt­tö­a­vus­ta löy­tyy mo­nia eri­lai­sia hyö­dyl­li­siä ase­tuk­sia. Sieltä löytyy asetuksia, joista hyötyvät oppilaat, joilla on esim. puhe-, näkö-, liikunta- tai kuulovamma  tai muita oppimisvaikeuksia. Sieltä voit määritellä esim. teks­tien ko­koa ja vä­re­jä sekä kont­ras­te­ja.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 4
  • Sanelu

  • Tekstin sanelu voi olla nopeampaa ja helpompaa kuin kirjoittaminen

   • Välilyönnin vierestä löytyy mikrofoni -kuvake
   • Asetus ymmärtää pisteet ja pilkut
   • Sanele viesti, tekstiviesti, sähköposti tai tee päivitys Facebookiin
  • 5
  • Ohjattu käyttö

  • Rajoita iOS –laitteen käyttö tilapäisesti tiettyyn ohjelmaan.

   • Käytön rajoittaminen ajallisesti
   • Määritä kuinka kauan iPadia voi käyttää.
   • Kun aika loppu, laite sulkeutuu ja avautuu pääsykoodilla.
   • Voit myös käyttää kelloa TimerTimer -tyyppisesti
  • 6
  • Kosketuksen mukautus

  • Jos käyt­tä­jäl­lä on fyy­si­sis­sä tai mo­to­ri­sis­sa tai­dois­sa ra­joit­tei­ta, niin sil­loin kan­nat­taa tu­tus­tua Kosketuksen mukautus -asetuksiin.

   • Ase­tuk­set > ylei­set >käyt­tö­apu >Kosketuksen mukautus
  • 7
  • Viritä "Siri" avuksesi

  • Siri on tärkeä apu näkövammaisille käyttäjille sekä henkilöille joiden hienomotoriikka on heikko. Sen avulla voit esimerkiksi lähettää viestejä, soittaa puheluita tai tarkistaa kalenterisi. Jos olet hankkinut HomeKit-lisälaitteita, voit ohjata niitä: “Siri, sammuta olohuoneen valot”.

  • 8

Tekniikka välineenä oppimisen haasteissa

Kun oppiminen tökkii, meidän kasvattajien tulee miettiä, miksi näin tapahtuu: onko haaste oppimisessa, oppimaan oppimisen taidoissa, motivaatiossa, materiaaleissa, perustaidoissa vai jossain muualla. Kaiken tämän ohella mietitään kuumeisesti, mitä asialle voidaan tehdä, koska sehän on tärkeintä!

Tekniikka voi olla yksi väline oppimisen haasteiden selättämiseksi. Laite, olipa se sitten älypuhelin, tietokone tai tabletti, voi toimia motivaattorina, oppimisen apuvälineenä tai tehokkaana työkaluna perinteisten menetelmien joukossa. Mikään laite ei ole itsessään ratkaisu kaikkeen, vaan se on ja sen tuleekin olla yksi väline muiden joukossa: hyvin mietittynä ja yksilöllistettynä laite voi ratkaista pulmia ja helpottaa oppimista hyvinkin pienin ponnistuksin. Sovelluskaupat ovat pullollaan hyviä sovelluksia tehokkaaseen käyttöön, taitojen harjotteluun ja valmiuksien vahvistamiseen; kuitenkin jo esimerkiksi Applen laitteiden helppokäyttöominaisuuksia hyödyntämällä laitteesta saa oivan apurin oppimispulmien selättämiseen ilman, että sovelluskauppaan on ehtinyt edes katsoakaan!

Pienelläkin helpotuksella käyttäjälle voi avautua uuden oppimisen ihmeellinen maailma, motivaatio tutkia, tutustua ja ihmetellä uuden tiedon ja taidon maailmaa tavalla, joka ei olisi ennen ollut mahdollista! Laitteen avulla voidaan saada käyttäjä harjoittelemaan itselleen hankalia asioita uuden motivaattorin ja loputtoman positiivisen palautteen kautta yhä uudelleen ja uudelleen, sanelemaan pitkiäkin tarinoita tekstiksi, kun kirjoittaminen kynällä olisi liian haastavaa tai etsimään tietoa antiikin Roomasta siistityiltä nettisivuilta vaikealukuisemman tietokirjan sijaan.

Ennen kuin laitekauppaan astumista edes harkitaan, on ehdottomasti tehtävä hyvä alkutyö: miettiä yhdessä käyttäjän kanssa tavoite, jota laitteella halutaan ja mikä olisikaan paras laite juuri hänelle. Jos tämä vaihe ohitetaan, hankitaan kaikille vain lisää harmaita hiuksia ja yksi vehje lisää pölyttymään hyllyyn turhakkeena. Turha hankinta on aina kallein hankinta. Laitteen hankinnassa ja sen yksilöllistämisessä kannattaa aina konsultoida ammattilaista tai osaavampaa kollegaa: yhdessä pohtien ja ammattitaitoa jakaen saadaan aikaan parasta mahdollista jälkeä!

 • Heidi Åkerlund, Ideoiden Oy, Terapiapsi.fi

Vinkkipankkina Terapiapsi.fi

Terapiapsin sivuille on koottu kuntoutukseen sopivia sovelluksia ja niiden käyttäjäkokemuksia. Lisäksi sivustolta löytyy tietoa laitteiden hankinnasta ja sen käytöstä kuntoutuksessa.
Lue lisää
Lue lisää
Vinkkipankkina Terapiapsi.fi

Hyvällä koulutuksella saat erityisominaisuudet nopeammin haltuun!

  • Koulutusta webinaarina?

  • Monesti osaamisen kehittäminen lähtee inspiroivasta webinaarista – sellaisen järjestämme mielellämme. Monesti muutaman istunnon mentoroiva webinaarisarja on tehokkampi, kuin perinteinen koulutuspäivä.

  • 1
  • Käytännönläheistä lähikoulutusta?

  • Kun yhdessä ollaan, niin yhdessä tehdään, tunnetaan ja opitaan. Vankkaan kokemukseen ja konkretiaan pohjautuvissa lähikoulutuksissa pääsette itse kokeilemaan.

   Lähikoulutusta voidaan tehostaa webinaareilla ennen ja/tai jälkeen.

  • 2
  • Snellman-kesäyliopiston verkkokurssit

  • Kesäyliopisto on järjestänyt useaan otteeseen mobiililaitteiden käyttökoulutusta erityisopetuksessa ja kuntoutuksessa. Liity suosittuun Mobiililaitteet mahdollistajina -ryhmään Facebookissa, klikkaa lue lisää:

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 3
  • Erityistuotteet verkkokaupassa

  • Muutamia erityistuotteita löytyy Ilonan valikoimista verkkokaupasta.

   Tilaaminen on helppoa ja turvallista, tarvittaessa saat tuotteet laskutuksella organisatiollesi.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 4

Hyödynnä materiaalivinkit

  • Apple laaja websivusto erityisoppimisesta

  • Syvennä osaamistasi ja ymmärtämystäsi tutustumalla myös Applen omiisn erityisoppimisen verkkosivuihin. Klikkaa lue lisää:

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 1
  • Erityisoppimisen ohjelmien kokoelma

  • Applen Appstoressa on oma kokoelma ohjelmia (apps), jotka soveltuvat erityisoppimiseen. Kannattaa myös tutustua Terapiapsi.fi:n vinkkeihin.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 2
  • iBooks: iOS Access for AII (i0S10 Ed.)

  • Learn to use all of the accessibility features of Apple’s mobile devices. Users who are blind, low-vision, hearing-impaired, or have cognitive, or motor disabilities will all find that it’s possible to use the iPad, iPhone, or iPod Touch in ways that are fully accessible.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 3
  • iBooks: iPad Tips & Tricks

  • iPad Tips & Tricks is a step by step guide. The iPad has made a big difference to those who need support in the areas of Vision, Hearing, Physical, Learning and Print areas, so I have devoted a Chapter to the built-in Accessibility features of the iPad.

  • Lue lisää
   Lue lisää
  • 4
  • Risto Korhonen, Kun haluat keskustella erityisoppimisen ratkaisuista, ota yhteyttä:, Ilona
  • Risto Korhonen

  • Kun haluat keskustella erityisoppimisen ratkaisuista, ota yhteyttä:

  • risto@ilonait.fi
  • 040-5057655